Algemene voorwaarden Kynologisch Nederland

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze
manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

A. Algemeen

Alle tussen de Kynologisch Nederland en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.

Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders cq. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

De basiscursus heeft een examengarantie. Dat wil zeggen dat u, kosteloos, de cursus over kunt doen indien u niet geslaagd bent voor het examen.

B. Cursus

De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.

De cursisten dienen altijd het cursusgeld via de website (iDeal), per bank of contant te voldoen vóór aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.

Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd.

Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

Het cursusgeld is voor een vast aantal lessen, bestaande uit:

Basiscursus 10 lessen + examen in 3,5 week
Vervolgcursus 10 lessen, 1x per week
Basis werkhond 8 lessen, 1x per week
Jachttraining 10 lessen, 1x per week
Speurtraining 10 lessen, 1x per week
Behendigheid 10 lessen, 1x per week

De basiscursus , vervolgcursus en cursus basiswerkhond dienen met succes te zijn afgerond alvorens er deelgenomen kan worden aan de overige cursussen

Kynologisch Nederland heeft het recht een cursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen lager is dan 6. De ingeschreven cursisten zullen ingepland worden zodra het minimum aantal inschrijvingen is gehaald.

C. Reglement van orde

Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.

Bij de cursus Behendigheid dient de cursist 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor het helpen opbouwen van de toestellen. Tevens dienen de cursisten aan het einde van de les te helpen met afbreken.

Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.

Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. (wij raden u aan uw hond te ook te laten inenten voor kennelhoest)

Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.

De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

De klant dient de aanwijzigen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.

Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)

Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

Kynologisch Nederland wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
Als er op het eigen terrein van het gedrags– en opleidingscentrum een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

Kynologisch Nederland laat géén honden toe bij de theorielessen. De honden dienen in de auto blijft zitten gedurende de theorielessen.

Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.

D. Adviezen

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Kynologisch Nederland.
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de Kynologisch Nederland.
Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Kynologisch Nederland voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA–verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.